Still life, white lilies, verdigris vase
Lily White
Mixed
24x18